Přehled služeb

Vítejte v naší nabídce služeb technických inženýrů, dotačních specialistů, architektů a finančních expertů.

Sestavení investičních záměrů

 • architektonická studie (hmotové a dispoziční řešení, interiéry, okolí, vizualizace)
 • energetická koncepce (směr energetických systémů budov a areálů)
 • předinvestiční rozvaha (návrh dílčích investic, sestavení variant celkového řešení, propočty nákladů, úspor, dotací, návratnosti investic)

Zajištění dotace / zvýhodněných úvěrů

 • podání žádosti o dotaci/úvěr (schválení žádosti) vč. zajištění a kompletace povinných příloh (např. energetický posudek)
 • manažerské řízení (vyplacení dotace v maximální možné výši)
 • monitoring v době udržitelnosti (dohled nad plněním podmínek dotace – eliminace dodatečných sankcí)

Zajištění povolení

 • projektová dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí, souhlas, stavební povolení (generální projekce vč. všech profesí)
 • inženýrská činnost (stanoviska dotčených orgánů, žádost o rozhodnutí/souhlas/povolení, žádost o připojení k distribuční soustavě, zajištění pravomocného rozhodnutí/povolení/smlouvy)

Zajištění dodavatele

 • projektová dokumentace v rozsahu pro výběr zhotovitele (generální projekce vč. všech profesí)
 • položkový rozpočet v cenové soustavě URS a výkaz výměr
 • výběrové řízení podle zákona (je-li podmínkou dotace) nebo poptávkové řízení

Energetika a projekce

 • energetický audit (ea), energetický posudek (ep), průkaz energetické náročnosti budovy (penb), energetický štítek obálky budovy (ešob)
 • architektonické a stavební řešení
 • stavebně konstrukční řešení (statické posudky), požárně bezpečnostní řešení (pbř)
 • projekce profesí: vytápění/chlazení, ohřev vody, zdravotně technické instalace (zti), plyn, elektroinstalace silnoproud/slaboproud vč. fotovoltaiky (fve) a ochrany před bleskem, vzduchotechnika (vzt), měření a regulace (MaR), specifické části
 • geodetické zaměření, průzkumy (radonový, hydrogeologický, geologický, stavebně technický), studie denního osvětlení a proslunění, akustické studie, měření termokamerou
 • průvodní a souhrnné části dokumentace vč. situačních výkresů
 • autorský dozor, závěrečná zpráva technického dozoru

ANYLOPEX

Přehled dotací

Majitelé rodinných a bytových domů

Nová zelená úsporám, NZÚ Light, Oprav dům po babičce

Firmy (malé, střední, velké)

Úspory energie, fotovoltaika, elektrárny, technologie, aplikace, odpady

Veřejné subjekty

Úspory energie, fotovoltaika, elektrárny, technologie, aplikace, odpady

Co přinášíme, určuje směr a ten je potřeba znát od začátku